1. Introduktion

Lansford Holding LIMITED (nedan kallat ”företaget”) är engagerat i att skydda alla sina system, nätverk och data mot obehörig åtkomst, dataintrång och andra säkerhetsrisker. Denna policy fastställer riktlinjer och åtgärder som företaget vidtar för att säkerställa en hög nivå av säkerhet och skydd för all företagsrelaterad information.

2. Säkerhetsåtgärder

  • datahantering: All data behandlas konfidentiellt och enligt gällande lagar och regler. Endast auktoriserade användare har åtkomst till specifik information som krävs för deras arbete.
  • Nätverkssäkerhet: Företaget använder avancerade säkerhetsprotokoll för att skydda nätverkets integritet. Åtgärder som brandväggar, kryptering och intrångsdetektionssystem (IDS) används för att övervaka och skydda nätverket från obehörig åtkomst.
  • Systemskydd: Företagets system och programvara uppdateras regelbundet för att minimera sårbarheter och säkerställa att de är skyddade mot potentiella hot. Användare uppmanas att använda säkra lösenord och följa säkerhetsriktlinjer för att förhindra obehörig åtkomst.
  • Fysisk säkerhet: Åtgärder för fysisk säkerhet, såsom begränsad åtkomst till viktiga områden, används för att skydda fysisk åtkomst till företagets utrustning och datacenter.

3. Säkerhetsutbildning

Alla anställda och användare förväntas delta i säkerhetsutbildningar och informeras regelbundet om säkerhetspolicyer och bästa praxis för att minimera riskerna för dataintrång och säkerhetsincidenter.

4. Incidenthantering

Företaget har en etablerad process för att hantera säkerhetsincidenter. Om någon misstänker eller upptäcker en säkerhetsincident ska den rapporteras omedelbart till den ansvariga personalen för utredning och åtgärd.

5. Policyrevideringar

Denna säkerhetspolicy kan komma att revideras regelbundet för att säkerställa att den är aktuell och effektiv mot de senaste säkerhetshoten och -kraven.