1. Inledning

Lansford Holding LIMITED (nedan kallat ”företaget”) erkänner vikten av att reagera snabbt och effektivt på incidenter, dataintrång eller dataläckage för att minimera skador och återställa normal drift. Denna policy syftar till att fastställa riktlinjer och procedurer för hantering av incidenter relaterade till dataläckage eller intrång.

2. Incidenthantering

  • Rapportering av incidenter: Alla anställda och användare uppmanas att rapportera misstänkta incidenter eller dataläckage omedelbart till företagets säkerhetsansvariga eller IT-avdelningen.
  • Utredning och analys: Incidenter kommer att utredas noggrant för att fastställa omfattningen och påverkan av intrånget eller läckaget. IT-teamet ansvarar för att genomföra en grundlig analys och bedömning av situationen.
  • Åtgärder och avhjälpande åtgärder: Efter utredningen kommer lämpliga åtgärder att vidtas för att återställa säkerheten och begränsa skadorna. Det kan innefatta att stänga av tillgång till drabbade system, ändra lösenord, eller andra relevanta åtgärder.

3. Meddelande och Kommunikation

  • Kommunikation: Vid bekräftelse av ett dataläckage eller intrång kommer användare och berörda parter att informeras enligt gällande lagkrav och inom skälig tid. Detaljerad information om incidenten och rekommenderade åtgärder kommer att delges så snart som möjligt.

4. Återhämtning och Uppföljning

  • Återställande av system: Efter att incidenten har lösts kommer företaget att arbeta med att återställa normal drift och implementera eventuella förbättringar eller säkerhetsåtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden.
  • Uppföljning och utvärdering: Efter en incident kommer en utvärdering att genomföras för att identifiera styrkor och förbättringsområden i incidenthanteringsprocessen.

5. Uppdateringar och Revisioner

Denna policy kommer att ses över och uppdateras regelbundet för att säkerställa att den är aktuell och effektiv mot de senaste säkerhetsriskerna och kraven.